1. Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sklep.smgpkosci.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pojęcia funkcjonujące w niniejszym regulaminie:

1.1 – Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 – Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3 – Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4 – Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.smgpkosci.pl.

1.5 – Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.smgpkosci.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

1.6 – Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym lub zamawiane za pośrednictwem innych metod komunikacji elektronicznej.

1.7 – Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Fundację Buju.
Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności przepisy: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.). Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Rejestracja konta na stronie Sklepu lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

  1. Zamówienia

Zamówienia w Sklepie dokonywane są poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego. Zamówienie można składać jako tzw. szybki zakup (bez rejestracji Użytkowniczki lub Użytkownika).
Podanie danych określonych w pkt 2 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
Zamówienia w których nie zostały podane informacje określone w pkt 2 lub podane informacje są niepełne, nie są przyjmowane do realizacji. Na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia oraz zawierająca informacje na temat danych rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zamówiony towar. Klient ma prawo do modyfikacji złożonego zamówienia. W takiej sytuacji powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania modyfikacji zamówienia. W przypadku problemów ze złożeniem zamówienia Klient powinien poinformować o tym Sklep wysyłając wiadomość pod adres smgpkosci@gmail.com.

III. Płatności i dostawa

Ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu są określone w polskich złotych (PLN) i zawierają wliczony podatek VAT. Nie ma możliwości dokonywania płatności za towar w walucie innej niż polski złoty (PLN).Dostawa towarów odbywa się na terytorium całej RP. W przypadku wysyłki towaru za granicę należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia warunków zamówienia oraz indywidualnych kosztów dostawy.

Dostępne formy płatności:

– Przelew on-line

– Płatność przy odbiorze

Maksymalny termin oczekiwania na zapłatę wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Po upływie tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.
Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przeciągu 1-4 dni roboczych. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu na wysyłkę towaru. Towary wysyłane są za m. in. za pośrednictwem firmy Inpost zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Nie dotyczy to zamówień, których adres dostawy znajduje się poza terytorium RP, a także zakupu obrazów i zamówień hurtowych. W takich przypadkach ceny dostawy ustalane są indywidualnie.Koszty wysyłki ponosi Klient.

  1. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wpłacone przez niego pieniądze. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
W celu odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy, należy przesłać do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Można dokonać tego za pośrednictwem listu wysłanego na adres smgpkosc@gmail.com.W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności związane z umową. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.Sklep dokona zwrotu w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (dołączając swoje nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, Państwa numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  1. Reklamacje

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby produkty były wykonane z najwyższą jakością i byłby pozbawione wad. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora.
Produkty wykonane są z drewna, więc na pewno będą różniły się wyglądem od tych ze zdjęć, dlatego reklamacji nie podlega wzór usłojenia produktu. W przypadku niezgodności zakupionego towaru z Umową Klient ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej. Należy opisać dokładnie rodzaj uszkodzeń lub w jakim zakresie towar nie jest zgodny z zawartą Umową.
Formularz reklamacyjny wraz z towarem oraz potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres ustalony wraz ze Sprzedawcą.
Towar powinien zostać odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.
Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, towar zostaje odesłany do Klienta wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy.
W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, towar zgodnie z wyborem Klienta zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy egzemplarz, wolny od wad. W przypadku niemożności wymiany towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta, a następnie zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru. Klientowi, którego reklamacja została uwzględniona, przysługuje również zwrot kosztów poniesionych w związku z dostarczeniem Sprzedawcy reklamowanego towaru.

  1. Postanowienia końcowe

Korzystanie ze strony Sklepu, w szczególności rejestracja konta i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania jej na stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
Wszelkie spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć w drodze porozumienia.
W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w pkt I.3. Regulaminu.

Cześć

Uruchomiliśmy nasz sklepik z myślą o świątecznych prezentach jakimi zamiast planszówki mogą być gadżety związane z grami :)!

Póki co nie mamy magazynu czy przechowywalni produktów dlatego uruchomiliśmy na wszystkie nasze produkty przedsprzedaż, w której zamówienia będziemy zbierać do końca listopada. Kiedy będziemy wiedzieć ile sztuk danych rzeczy potrzebujemy precyzyjnie dokonamy zamówień, a Wy otrzymacie zakupy na święta :)!

Jak byście mieli jakieś sugestie czy prośby -> śmiało piszcie!